Universitatea Alma Mater Sibiu Facilități

Facilități financiare
Nr. Crt.Facilitate / Procent reducere aplicat taxei anuale de şcolarizareObservaţii
1.10 %Beneficiază studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până la 10 octombrie al fiecărui an de învăţământ
2.15 %Beneficiază studenţii din aceeaşi familie (fraţi/surori; părinte/fiu-fiică necăsătoriţi; soţ-soţie). Pentru a beneficia de reducere, candidaţii trebuie să înainteze Preşedintelui Comisiei de Admitere câte o cerere, la care să anexeze actele doveditoare, până la 30 septembrie 2015, ca termen limită, după care nu se mai primesc cereri spre soluţionare în acest sens, indiferent de motivul invocat.
3.15 %Beneficiază studenţii care frecventează concomitent 2 specializări.
Candidaţii înscrişi pentru un al doilea program de studii la locuri cu taxă, beneficiază de reducerea cu 15% a taxei de studiu, dacă şi primul program de studiu a fost parcurs în Universitatea Alma Mater din Sibiu, depunând în acest sens o cerere adresată Preşedintelui Comisiei de Admitere, până la 30 septembrie 2015, ca termen limită, după care nu se mai primesc cereri spre soluţionare în acest sens, indiferent de motivul invocat.
4.10 %Beneficiază studenţii care au împlinit cel puţin vârsta de 30 de ani la data de 1 octombrie 2015.
5.Anul I – gratuitBeneficiază absolvenţii de liceu cu BAC 2015, premiaţi în ultimii 3 ani la olimpiade şi concursuri şcolare internaţionale şi naţionale, la discipline specifice sau apropiate programelor de studii solicitate pentru înscriere. Candidaţii care au obţinut aceste performanţe pe timpul studiilor liceale pot beneficia de această facilitate în baza unei cereri scrise adresate rectorului, la care vor anexa documentele legale doveditoare, o dată cu depunerea dosarului de înscriere la concurs. Senatul universitar va decide asupra solicitării, în urma verificării existenţei candidatului (candidaţilor) pe listele premianţilor la olimpiade sau concursuri şcolare internaţionale şi naţionale.
6.Şcolarizare gratuităBeneficiază studenţii de etnie romă din judeţul Sibiu
7.Număr nelimitat de burse sociale de studiiBeneficiază studenţii meritoşi, proveniţi de la case de copii, orfelinate, orfani de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi nu depăşesc vârsta de 25 ani

Notă: un student nu poate beneficia concomitent de mai multe facilităţi (cu excepţia pct.1).
La Universitatea „Alma Mater“, activitatea didactică se desfăşoară în sistem modular, care permite studenţilor încadraţi în muncă, scutire parţială de frecvenţă, avându-se în vedere că studenţii Universităţii „Alma Mater” beneficiază de cursuri scrise pe suport de hârtie, pe suport electronic şi totodată transmise şi pe e-mailul fiecărui student în parte, în vederea unei pregătiri corespunzătoare.
Universitatea „Alma Mater“ are preocupari majore privind încadrarea în muncă a studenţilor şi absolvenţilor săi. Peste 70% dintre studenţi sunt încadraţi în producţie.
Universitatea „Alma Mater“ din Sibiu vine în sprijinul studenţilor de la Universităţile desfiinţate sau în curs de lichidare prin lege, procedând la înmatricularea acestora în vederea continuării studiilor, conform prevederilor legale în materie, fără a percepe taxe de înmatriculare în acest sens.
Universitatea „Alma Mater“ asigură:
– acces nelimitat la bibliotecă, săli de lectură, Internet şi universitate virtuală unde se găsesc cursurile universitare, precum şi informaţiile administrativ-organizatorice (program orar, planificarea examenelor, notele obţinute la examanele susţinute etc.);
– recapitulări finale gratuite ale cursurilor, pentru pregătire înaintea susţinerii examenelor;
– schimburi de experienţă cu studenţii din universităţi ale ţărilor Uniunii Europene cu care Universitatea ,,Alma Mater” Sibiu are colaborări.
Examenul şi prima restanţă (dacă este cazul) la fiecare disciplină sunt incluse în taxa anuală  de studiu.
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu oferă consultanţă gratuită de înalt nivel profesional privind dezvoltarea antreprenorială a tinerilor întreprinzători inclusiv persoanelor care nu sunt studenţi ai Universităţii „Alma Mater” din Sibiu, în vederea înfiinţării de firme, asociaţii, fundaţii, I.M.M. etc.
Mai sunt şi alte avantaje, dar te lăsăm pe tine să le descoperi, alăturându-te studenţilor universităţii noastre.

Burse oferite de universitate

Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu are un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. Bursele sunt acordate din resurse proprii.

Tipurile de burse care se pot acorda sunt: de merit, de studiu, de studiu parţiale, de ajutor social şi ajutor social parţial. Pe lângă acestea se mai pot acorda şi burse ocazionale.

Din categoria burselor de merit fac parte bursele de performanţă ştiinţifică, de performanţă cultural-artistică şi de performanţă sportivă.

Se acordă BURSĂ de studiu în funcţie de media de admitere (concurs de dosare), în urma încheierii contractului de şcolarizare cu universitatea. Pentru locurile fără taxă, acordate gratuit în anul I, contractul se încheie odată cu depunerea dosarului complet, după care se eliberează carnetul şi legitimaţia de student.

Orar facil

Se asigură condiții facile de învățare, incluzând studenții încadrați în muncă. Pentru aceasta, universitatea facilitează scutirea parţială de frecvenţă la cursuri pentru studenţii încadraţi în muncă.

De asemenea, cursurile, examenele și majoritatea celorlalte activități universitare destinate studenților se țin după-masa.

[ Înapoi la începutul paginii ]

Proces de învățare modern

Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor.

Cadrele didactice ale universităţii folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagină personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), şi materiale auxiliare: tablă, flipchart, video-proiector.

Cadrele didactice au ore (program) de permanenţă (consultaţie) la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea (întâlnirea) la cererea studentului.

Universitatea oferă:

 • Cursuri universitare pe suport de hârtie, CD şi Internet;
 • Acces nelimitat la bibliotecă, săli de lectură, Internet şi universitate virtuală unde găseşti cursurile universitare, precum şi informaţiile administrativ-organizatorice de care ai nevoie (programul cu studenţii, planificarea examenelor, notele obţinute, etc.);
 • Recapitulări finale gratuite ale cursurilor, pentru pregătire înaintea susţinerii examenelor

Tutorat

Constituirea Instituţiei tutoratului, activitatea acestuia şi a Comisiei de specialitate din cadrul senatului pentru probleme studenţeşti şi relaţii cu studenţii contribuie la cunoaşterea şi rezolvarea oportună a necesităţilor studenţilor, în special ale celor legate de orientarea în carieră a acestora.

Există tutori de an pentru studenţii componenţi ai fiecărui program de studii.

Studenţilor cu rezultate slabe la învăţătură, obţinute din diferite motive, în Universitatea Alma Mater din Sibiu, li se acordă o atenţie deosebită din partea cadrelor didactice. În acest sens se organizează, în mod gratuit, ori de câte ori se consideră a fi necesar, sau la cererea studenţilor, consultaţii suplimentare, sinteze şi seminarii recapitulative prin intermediul cărora studenţilor cu probleme li se creează condiţii de a recupera ceea ce nu au reuşit să acumuleze odată cu colegii lor.

Pe parcursul anului universitar 2009 – 2010 a fost dat în folosinţă un spaţiu estetic, funcţional şi generos, în suprafaţă de 575 m2 destinat, în special, desfăşurării unor activităţi de educare şi de socializare pentru studenţi.

[ Înapoi la începutul paginii ]

Orientarea în carieră a studenților

Orientarea în carieră a studenţilor este fundamentată şi se desfăşoară pe baza Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de orientare în carieră a studenţilor. Actualii studenţi ai universității sunt angajaţi în procent de cca. 70% în unităţi din domeniul specializărilor în care se pregătesc. Centrul de orientare asigură următoarele servicii:

 1. Consiliere în carieră:
  • Evaluarea intereselor / valorilor / abilităţilor;
  • Asistenţă pentru realizarea CV-ului;
  • Asistenţă pentru realizarea scrisorii de motivaţie;
  • Consiliere pentru luarea deciziilor privind cariera;
  • Consiliere pentru construirea planului carierei.
 2. Consiliere psihologică:
  • Consiliere pentru autocunoaştere;
  • Asistenţă pentru depăşirea situaţiilor de criză;
  • Consiliere pentru dezvoltarea resurselor personale.
 3. Consiliere educaţională:
  • Informaţii privind oferta de studii postuniversitare şi posibilităţi de finanţare;
  • Tehnici de redactare a documentelor academice (CV academic, scrisoare de motivaţie, proiect de studiu etc.);
  • Asistenţă pentru depunerea candidaturii la studii în străinătate;
  • Asistenţă pentru depunerea candidaturii la programul Erasmus.
 4. Tehnici de căutare a unui loc de muncă:
  • Asistenţă pentru prezentarea la interviul de selecţie;
  • Asistenţă pentru utilizarea internetului în căutarea unui loc de muncă;
  • Introducere în baza de date a Centrului de Orientare a Studenţilor.
 5. Recrutare şi plasare:
  • Sprijinirea firmelor care doresc să angajeze studenţi şi/sau absolvenţi ai universităţii prin primirea ofertelor de locuri de muncă de la acestea;
  • Popularizarea acestor oferte în spaţiile Universităţii;
  • Colectarea CV-urilor şi scrisorilor de motivaţie ale candidaţilor şi promovarea lor către firme.
 6. La cerere, Centrul de Orientare a Studenţilor oferă firmelor:
  • Posibilitatea organizării interviurilor la sediul Centrului de Orientare a Studenţilor;
  • Posibilitatea participării unui responsabil al Centrului de Orientare a Studenţilor la interviul de angajare, în calitate de specialist.
 7. Workshop-uri:
  • Managementul carierei;
  • Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.
 8. Prezentarea ofertelor educaţionale:
  • Promovarea ofertei universitare în rândul elevilor din licee;
  • Elaborarea de materiale informative („Ghidul Studentului”).
 9. Realizarea de evaluări statistice periodice referitoare la planurile absolvenţilor şi integrarea lor pe piaţa muncii.

Baza academică a universității

Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu dispune de patrimoniu propriu şi închiriat capabil să asigure în mod eficient realizarea misiunii şi obiectivelor asumate.

Precizăm că, în prezent, pentru realizarea procesului de educaţie la cei peste 2800 de studenţi ai universităţii care urmează cursurile în Sibiu, Universitatea Alma Mater din Sibiu dispune la sediul central, CORPUL A de pe str. Someşului, nr. 57 de:

 • 1 (un) amfiteatru cu suprafaţa de 156 m2;
 • 3 (trei) săli de curs în suprafaţă totală de 234,23 m2;
 • 3 (trei) săli de seminar în suprafaţă totală de 153,79 m2;
 • 3 (trei) săli laborator informatică dotate cu 63 calculatoare de ultimă generaţie în suprafaţă totală de 148 m2;
 • 1 sală de curs cu suprafaţa 84,8 m2 în curs de amenajare;
 • 1 sală de seminar cu suprafaţa 49,4 m2 în curs de amenajare;
 • 1 sală de laborator cu suprafaţa 44,6 m2 în curs de amenajare,

iar în sediul de pe Calea Dumbrăvii, nr. 28–32, CORPUL B, de

 • 8 (opt) amfiteatre în suprafaţă totală de 1090 m2;
 • 7 (şapte) săli de laborator în suprafaţă totală de 251,65 m2;
 • 3 (trei) săli de seminar + laborator în suprafaţă totală de 152,46 m2.

Baza sportivă a universității

 

Biblioteca

Facilităţile oferite studenţilor, cadrelor didactice şi personalului universităţii de către bibliotecă sunt:

 • acces zilnic la sala de lectură;
 • serviciu de împrumut;
 • acces la periodice;
 • servicii de internet prin amplasarea unui număr de 20 calculatoare;
 • posibilitatea organizării unor activităţi culturale, expoziţii de carte, colocvii, seminarii;
 • promovarea excelenţei şi inovației prin asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvate susţinerii programelor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică.

Editura Fundației Universitare Alma Mater – Universitatea Alma Mater Sibiu

Editura Alma Mater din Sibiu este un compartiment distinct în cadrul Fundaţiei Universitare Alma Mater din Sibiu şi funcţionează ca structură profesională specifică, începând cu anul 2002. Editura Alma Mater din Sibiu îşi desfăşoară activitatea sub egida Universităţii Alma Mater din Sibiu.

În cadrul editurii există o tipografie ai cărei angajaţi asigura un serviciu profesionist atât Universităţii Alma Mater, cât şi altor parteneri.

Editura, prin activitatea editorială pe care o desfăşoară, are drept scop:

 • satisfacerea necesităţilor Universităţii Alma Mater din Sibiu privind producţia editorială;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii, în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică, privind publicarea unor lucrări de cercetare, cărţi, cursuri universitare, etc;
 • editarea de lucrări în interesul persoanelor din exteriorul universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii;
 • dezvoltarea reţelei de difuzare a producţiei editoriale;

Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a următoarelor genuri de tipărituri:

 • carte ştiinţifică
 • carte universitară
 • reviste
 • cursuri universitare
 • pliante
 • materiale promoţionale
[ Înapoi la începutul paginii ]

Fotografii
Universitatea Alma Mater din Sibiu vă pune la dispoziție
următoarele facilități:

 

 • Bibliotecă
 • Editură
 • Aulă cu suprafață de 156 m 2
 • 8 amfiteatre cu suprafața totală de 1098 m 2
 • 4 săli de curs cu suprafața de totală de 322 m 2
 • 12 săli de seminar cu suprafața totală de 658 m 2
 • 4 săli laborator informatică, dotate cu 60 calculatoare
  de ultimă generație cu suprafața totală de 190 m 2
 • Cazare
 • Servire masă
 • Activităţi cultural educative şi sportive