Instituția Tutoratului

Instituția Tutoratului

Necesitatea constituirii
Concepţia generală
Rol şi obiective specifice
Statutul şi rolul tutorelui
Statutul şi îndatoririle studentului consiliat
Cadrul funcţional al instituţiei tutoratului
Dispoziţii finaleNecesitatea constituirii

Art. 1

(1). Calitatea de student al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu reprezintă una dintre cele mai frumoase şi provocatoare experienţe pe care o poate trăi un om – tânăr, adolescent sau matur –, formarea sa în calitate de personalitate producătoare de valori materiale şi spirituale ale societăţii.
(2). Transformarea profundă a viitorului absolvent pe parcursul pregătirii sale universitare, nu este posibilă fără participarea sa la un sistem educaţional academic mereu înnoit şi deschis în mod real necesităţilor fiecărui student.
(3). Întregul sistem de învăţământ urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor cognitive, formarea şi perfecţionarea competenţelor de specialitate, maturizarea gândirii critice şi rafinarea capacităţii de a aprecia şi de a asuma valori autentice de către viitorii absolvenţi.
(4). Având în centrul efortului educaţional formarea şi desăvârşirea caracterului, întregul sistem de învăţământ va motiva atractivitatea acestuia la nivelul fiecărui student şi va genera pasiune şi dorinţa de a construi o carieră profesională în cadrul domeniului de competenţe pe care şi le formează în universitate.

 

Art. 2

Comunitatea universitară are datoria de a valorifica toate oportunităţile şi de a crea condiţiile necesare pentru ca fiecare candidat care a dorit să devină student al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu să-şi împlinească visurile şi idealurile sale şi să poată să răspundă performant nevoilor tot mai complexe ale societăţii, acum şi în viitor.

 

Art. 3

În cadrul Sistemului de Educare şi de Instruire a Studentului Universităţii „Alma Mater” din Sibiu se constituie Instituţia Tutoratului, iniţiată şi fundamentată în scopul formării şi dezvoltării viitorului absolvent şi slujirii intereselor comunităţii academice pe întregul parcurs al prezenţei sale în această instituţie.

 

Concepţia generală

Art. 4

(1). Sistemul de Educare şi de Instruire a Studentului Universităţii „Alma Mater” din Sibiu, se constituie ca ansamblul coerent şi armonizat al structurilor universitare şi al relaţiilor dintre acestea pentru proiectarea, coordonarea şi integrarea calitativă a tuturor activităţilor de dezvoltare şi transformare a studentului, pe întregul parcurs al prezenţei sale în Universitatea „Alma Mater” din Sibiu.
(2). În cadrul Sistemului de Educare şi de Instruire a Studentului din Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, tutoratul are menirea de a-i determina pe studenţi să respecte şi să-şi menţină acest statut, să înţeleagă necesitatea autodezvoltării şi să le perfecţioneze competenţele de a lua decizii eficiente pentru viitor.
(3). Edificiul construcţiei şi funcţionării tutoriatului îl constituie dezvoltarea caracterială şi consilierea studenţilor, întemeiate pe etică profesională, forţă spirituală şi capacitate de integrare socială.

 

Art. 5

(1). Comunitatea universitară, în întregul ei, va avea ca direcţii fundamentale ale strategiei, care să susţină dezvoltarea studenţilor, experienţa şi apelul continuu la rezultatele ştiinţei.
(2). Programul educaţional al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu asigură echilibru între două exigenţe majore: sprijin semnificativ şi permanentă provocare. În acest sens acesta va acţiona pentru:
a) capacitarea şi antrenarea studenţilor pentru depăşirea propriilor limite şi acceptarea solicitărilor, mai presus decât ceea ce cred ei că pot realiza;
b) protejarea şi susţinerea studenţilor pentru manifestarea curajului şi siguranţei asumării unor riscuri şi luării unor decizii importante care îi angajează dincolo de zonele lor de confort.

 

Art. 6

(1). Tutoratul se constituie ca ansamblul influenţelor exercitate de tutore asupra studentului şi al relaţiilor de cooperare ce se stabilesc între tutore şi student în vederea asigurării condiţiilor optime de pregătire profesională şi pentru viaţă, având în vedere particularităţile personalităţii studentului, interesele şi situaţiile cu care se confruntă acesta.
(2). Tutoratul sprijină punerea în valoare la nivel performant a cunoştinţelor, aptitudinilor şi deprinderilor practice atât în procesul de învăţământ, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare printr-o atentă şi responsabilă supraveghere a tutorelui.

 

Art. 7

(1). Tutorele exercită cu discreţie influenţă asupra studentului consiliat, sădind în conşţiinţa şi comportamentul acestuia, pe baza performanţelor proprii, încrederea că poate învăţa şi din propriile greşeli.
(2). Tutorele aplică strategii de colaborare diferite de la student la student, având în vedere că acesta nu trebuie să-i spună studentului ce să facă şi cum să gândească, realizând în acest sens, o permanentă deschidere a acestuia către reflecţie şi capacitate de raţionare critică.
(3). Tutorele ajută pe fiecare student să-şi evalueze şi să-şi adapteze comportamentul la situaţiile educaţionale din universitate, să-şi schimbe sau să-şi întărească propriul sistem de valori şi idealuri, conform cerinţelor valorilor actuale promovate de comunitatea universitară şi ale viitoarelor valori ale societăţii româneşti europene şi universale.

 

Art. 8

Tutoratul ca ansamblu specific de activităţi şi strategii de realizare presupune parcurgerea, de către fiecare student, a următoarelor etape:
a) cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea valorilor comunităţii universitare în general, ale Codului de etică universitară al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu, în special;
b) adaptarea şi integrarea comportamentului la cerinţele mediului universitar;
c) participarea la promovarea şi dezvoltarea valorilor proprii Universităţii „Alma Mater” din Sibiu.

 

Rol şi obiective specifice

Art. 9

(1). Instituţia tutoratului, având drept rol optimizarea procesului formativ, urmăreşte îndeplinirea unor obiective şi scopuri specifice, înscrise misiunii şi obiectivelor universităţii.

 

Art. 10

(1). Formarea comportamentului dezirabil prin care se vizează realizarea unui mediu academic stimulativ, performant în măsură să realizeze excelenţa universitară, necesită angajarea totală a personalului didactic şi studenţilor la îndeplinirea misiunii obiectivelor asumate de universitate.
(2). Punând în centrul strategiei sale dezvoltarea relaţiilor de asociere dintre cadrele didactice şi studenţi, instituţia tutoratului desfăşoară activităţi extracurriculare centrate pe student.
(3). Activităţile ce se desfăşoară vizează îndeplinirea următoarelor obiective:
a) să formeze capacitatea de autoevaluare la fiecare student, pentru ca acesta să fie în măsură să-şi cunoască şi să-şi aprecieze punctele tari şi slabe, să-şi descopere şi să-şi definească propriile probleme de educaţie, de muncă şi profesiune, de comportament şi de viaţă;
b) să familiarizeze studentul cu probleme specifice comunităţii academice în general, şi ale mediului de învăţare universitară în special;
c) să influenţeze studentul în menţinerea şi întărirea dorinţei de a continua studiile în universitate, ca singură şi sigură cale spre autoinstruire şi autodezvoltare de nivel superior;
d) să asigure dezvoltarea şi asumarea responsabilităţii de către fiecare student pentru propriile decizii şi acţiuni;
e) să sprijine studentul pentru proiectarea, planificarea şi îndeplinirea planurilor pe termen mediu şi scurt;
f) să contribuie la familiarizarea studentului cu particularităţile vieţii de familie, ale viitorului loc de muncă şi ale statutului de cetăţean român şi european;
g) să insufle studentului spiritul înnobilator al exemplului personal, din punct de vedere moral şi profesional;
h) să realizeze formarea la fiecare student a respectului pentru sine şi a respectului pentru valorile şi simbolurile universităţii, a loialităţii faţă de comunitatea academică, a mândriei de a fi student al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu.

 

Statutul şi rolul tutorelui

Art. 11

(1). Comunitatea instituţiei tutoratului în Universitatea „Alma Mater” din Sibiu cuprinde totalitatea cadrelor didactice şi studenţilor care desfăşoară activitate de tutorat şi studenţii îndrumaţi de aceştia.
(2). Pentru coordonarea activităţii tutorilor, pe ani de studii, la nivelul fiecărei facultăţi, până la 30 noiembrie, se desemnează tutorele de an din rândul cadrelor didactice.
(3). Tutorii pentru anul I, II şi III de studii sunt aleşi de studenţi sau desemnaţi de Consiliul Facultăţii din rândul cadrelor didactice şi al studenţilor din anii mai mari.
(4). Studenţii tutori de anul IV şi studenţi tutori din anul III pentru studenţii din anul III şi respectiv studenţii din anul II şi anul I îşi desfăşoară activităţi specifice experienţei şi statutului de student.
(5). Studenţii tutori sunt aleşi sau desemnaţi din rândul studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în procesul de învăţământ, care au un comportament model şi se bucură de prestigiu şi autoritate în rândul colegilor.
(6). Tutorii pentru anii terminali (anul IV şi anul III) se aleg sau sunt desemnaţi numai din rândul cadrelor didactice .
(7). De regulă, sunt alese în calitate de tutore cadre didactice care desfăşoară activităţii didactice cu anul respectiv. Pot fi alese şi cadre didactice care au desfăşurat activităţi de învăţământ cu studenţii respectivi, în anul sau anii anteriori universitari.

 

Art. 12

(1). Statutul de tutore este definit prin calitatea sa fundamentală de consiliere şi de îndrumare apropiată şi permanentă a studenţilor.
(2). Tutorele, pe baza încrederii şi modelului pe care-l reprezintă, devine conducătorul spiritual, mentorul înţelept şi responsabil pentru schimbările necesare în direcţia creşterii şi dezvoltării intelectuale şi moral-etice a studenţilor îndrumaţi.
(3). Tutorele trebuie să aibă disponibilitatea, puterea şi capacitatea de a determina studenţii îndrumaţi să-şi dorească şi să acţioneze pentru  perfecţionării pregătirii personale şi întărirea coeziunii colectivului din care face parte.
(4). Având în vedere totalitatea activităţilor şi situaţiilor de viaţă pe care le desfăşoară şi trăieşte fiecare student îndrumat, tutorele îşi va planifica astfel timpul încât discuţia cu discipolii săi, mai ales pentru aspecte negative, să se poarte imediat, pentru a crea şanse reale şi oportune soluţionării acestora.
(5). Cheia succesului activităţii desfăşurate de tutore este înţelegerea reciprocă cu studenţii menţionaţi, construită pe baza empatiei, cunoaşterii corecte şi cât mai exacte a personalităţii acestora.

 

Art. 13

Statutul de tutore al studenţilor implică cunoaşterea şi asumarea următoarelor exigenţe deontologice:
a) să se manifeste ca un purtător şi exponent onest al intereselor, idealurilor şi necesităţilor corect înţelese şi temeinic justificate ale studenţilor consiliaţi;
b) să fie convingător, pe baza unor argumente temeinice şi obiectiv construite, pentru ca recomandările şi sfaturile date să fie înţelese ca un sprijin al intereselor studenţilor îndrumaţi;
c) să acţioneze din convingere şi cu stăruinţă pentru a găsi şi promova soluţii la problemele studenţilor, rezultate în urma consilierii, respectând valorile şi normele de conduită ale comunităţii universitare;
d) să ajute studenţii pentru ca aceştia să dorească şi să poată atinge nivelul standardelor lor profesionale universitare şi ale excelenţei universitare sub raportul formării lor ca personalităţi ale vieţii sociale şi economice româneşti şi internaţionale.
e) să găsească soluţiile adecvate rezolvării fiecărei situaţii ce ar putea declanşa solicitarea de către student a renunţării la statutul de student al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu.

 

Statutul şi îndatoririle studentului consiliat

Art. 14

(1). Studentul aflat în cadrul tutoratului se bucură de toată atenţia şi grija tutorelui şi este obligat să participe la acţiunile care îi slujesc interesele şi idealurile sale.
(2). Coparticipând la realizarea unei atmosfere de încredere şi respect, studentul consiliat are posibilitatea şi îndatorirea de a-şi căuta şi utiliza strategii personale pentru perfecţionarea pregătirii.
(3). Drepturile şi obligaţiile studenţilor îndrumaţi decurg din legislaţia naţională în vigoare, Carta Universităţii „Alma Mater” din Sibiu, Codul de etică universitară, precum şi din celelalte acte normative elaborate pe plan intern.

 

Art. 15

Statutul de student – participant la acţiunile specifice tutoratului generează următoarele îndatoriri, care trebuiesc îndeplinite de acesta:
a) să cunoască, să înţeleagă şi să-şi interiorizeze valorile promovate de Universitatea „Alma Mater” din Sibiu şi cele înscrise în Codul de etică universitară, partea ce priveşte studenţii;
b) să-şi direcţioneze întregul comportament pe baza şi în spiritul acestor valori;
c) să promoveze din convingere şi cu responsabilitate aceste valori, în primul rând prin exemplul personal.

 

Art. 16

Studenţii pot solicita, ori de câte ori este nevoie, consiliere pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă sau pentru soluţionarea situaţiilor din cadrul colectivului care-i influenţează calitatea performanţelor şi au îndatorirea morală de a respecta îndrumările stabilite de comun acord cu tutorele său.

 

CADRUL FUNCŢIONAL AL INSTITUŢIEI TUTORATULUI

Art. 17

(1). Constituirea şi funcţionarea Instituţiei tutoratului este determinată de nevoia cunoaşterii de către studenţi a unor modele de învăţare şi comportament universitar performant, prin punerea în acţiune a întregului mecanism specific întemeierii şi dezvoltării unor relaţii de colaborare între cadre didactice şi studenţi şi de consiliere a acestora.
(2). Esenţa relaţiilor tutore-student se regăseşte în nivelul calităţii statutului de student, iar intensitatea şi eficacitatea acestora se bazează pe sinceritate, respect, onestitate, loialitate şi se întăreşte prin activitatea comună desfăşurată în spiritul acestui regulament.
(3). Tutorele poate alege forma, modalitatea şi momentul consilierii, fără a diminua prin aceasta oportunitatea şi calitatea intervenţiei sale.

 

Art. 18

(1). Relaţiile dintre tutori şi cadrele didactice care nu sunt tutori la anul de studii respectiv, sunt relaţii de colaborare.
(2). Relaţiile dintre cadrele didactice care sunt tutori la acelaşi an de studii sunt relaţii de sprijin şi cooperare reciprocă, fără a afecta în nici un fel relaţia dintre şefii de catedră, decani, prodecani sau secretari ştiinţifici, la nivel de facultate şi studenţi.

 

Art. 19

(1). Activitatea tutorilor nu va substitui sub nici o formă autoritatea conducerii academice de la nivel catedră, facultate, sau universitate şi deciziile luate de acestea.
(2). Conducerea academică şi cadrele didactice, care nu sunt tutori la anul de studii respectiv pot lua act cu discernământ de sugestiile şi sfaturile mentorilor, evitând imixtiuni neproductive în desfăşurarea programului de tutorat.

 

Art. 20

Instituţia tutoratului, prin asigurarea cadrului general de funcţionalitate la nivel de universitate şi facultate, şi a mediului motivant şi angajant la nivelul fiecărui an de studii, reprezintă concretizarea spiritului democratic academic şi al asigurării calităţii relaţiei cadru didactic – student, respectiv student – student, în măsură să contribuie la îndeplinirea de către fiecare student a standardelor de performanţă academică necesare pentru a putea răspunde provocărilor societăţii viitoare.

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 21

Instituţia tutoratului este condusă de preşedintele Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti şi relaţii cu absolvenţii şi coordonată de decanii facultăţilor.

 

Art. 22

Propunerile privind colectivul tutorilor şi repartiţia acestora pe ani de învăţământ se prezintă spre aprobare Senatului universităţii, de către preşedintele Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti şi relaţii cu absolvenţii, în luna septembrie.

 

Art. 23

După aprobarea componenţei Colectivului tutorilor, prin grija decanilor se aprobă, în şedinţa Consiliului facultăţii, din luna octombrie, repartizarea studenţilor la fiecare tutore, ţinând cont, cât de posibil, de eventualele solicitări ale acestora.

 

Art. 24

(1). Începerea acţiunilor specifice tutoratului se va desfăşura pentru fiecare serie de studenţi, în ultima săptămâna a lunii noiembrie, printr-o festivitate specifică, în cadrul Zilei tutoratului.
(2). Responsabilitatea organizării zilei tutoratului revine preşedintelui Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti şi relaţii cu absolvenţii.
(3). Programul zilei tutoratului se desfăşoară pe parcursul a 2-3 ore, şi se realizează în coordonare cu decanii facultăţii, sub autoritatea nemijlocită a rectorului universităţii.

 

Art. 25

Activitatea de tutorat se analizează,după cum urmează:
(a). La nivelul Senatului, în luna septembrie;
(b). La nivelul Consiliului facultăţii, în luna aprilie;
(c). De către decan, în fiecare lună.

 

Art. 26

Prezentul Regulament a fost adaptat de Senatul Universităţii „Alma Mater” din Sibiu la data de 24.07.2008.

veo porno